Белоруссия, Минск

Место работы, должность: преподаватель кафедры немецкого языкознания Белорусского государственного университета

Е-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Кандидатская диссертация: работаю над темой "Інтэр'ектыўныя выказванні ў беларускай і нямецкай мовах: параўнальна-супастаўляльны аспект", научн. руководитель - кандидат филологических наук, доцент Т.Р. Рамза.

Сфера фоносемантических интересов: интеръективы, фоностилистика

Belarus, Minsk

Place of work, position: Lecturer of Department of German Linguistics of Belarusian State University

Е-mail: anjazur@mail.ru

Thesis PhD: I am working on the thesis «Interjection statements in Belarusian and German languages: the comparative-comparative aspect»

Phonosemantics interests: Interjections, phonostylistics

Список фоносемантических трудов А.И. Зур

Помета «ЛИК» указывает на наличие работы в библиотеке портала

 1. Зур,Г.І. Інтэр’ектыўныя выказванні ў беларускай і нямецкай мовах: да пастаноўкі праблемы / Г.І.Зур // Пісьменнік – мова – стыль: матэрыялы Міжнар. навук. канф., Мінск, 29-30 вер. 2005 г. / Белар. дзярж. ун-т; адк. рэд. М.Р. Прыгодзіч, М.І. Свістунова. – Мінск, 2006. – С.171-173.
 2. Зур,  Г.І. Выклічнікавыя выказванні як эматыўныя адзінкі (на прыкладзе мастацкіх тэкстаў нямецкай мовы) // Г.І. Зур // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 5. Да 70-годдзя з дня нараджэння д-ра філал. навук, праф. А.Я. Міхневіча: зб. навук. арт. / Белар. дзярж. ун-т; рэдкал.: А.Я. Міхневіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, – 2006. – С. 84-88.
 3. Зур,  Г.І. Функцыі інтэр’ектыўных выказванняў у маўленні (на прыкладзе нямецкай і беларускай моў) / Г.І. Зур // Личность – Слово – Социум: материалы Междунар. науч. конф., Минск, 11-12 апр. 2007 г.: у 3 ч. / Инстит. совр. зн. им. А.М. Широкова; отв. ред.:Т.А. Фалалеева. – Минск, 2007. – Ч.2. – С. 102-105.
 4. Зур,  Г.І. Тыпалогія інтэр’ектыўных выказванняў беларускай і нямецкай моў: да пастаноўкі праблемы / Г.І. Зур // Мова – Літаратура – Культура: матэрыялы Міжнар. навук. канф. (да 80-годдзя прафесара Льва Міхайлавіча Шакуна), Мінск, 16–17 ліст. 2006 / Белар. дзярж. ун-т; у аўт. рэд. – Мінск, 2007. – С.161-163.
 5. Зур,  Г.І. Роль междометий в изучении второго языка / Г.І. Зур // Языки мира – в мир языков: межвуз. сб. науч.ст./ Белар. дзярж. ун-т; отв. ред. Н.Н. Нижнёва. – Минск, 2008. – С. 39-42.
 6. Зур, Г.І. Структурныя тыпы інтэр’ектыўных выказванняў у апавяданнях Якуба Коласа / Г.І. Зур // Мова – Літаратура – Культура: матэрыялы Міжнар. навук. канф., прысвеч. 130-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа, Мінск, 27–28 верас. 2012 г./ Белар. дзярж. ун-т; пад агул. рэд. Т.І. Шамякінай. – Мінск, 2012. – С.163-166.
 7. Зур,  Г.І. Гутарковы сінтаксіс: праблемы выкладання (на матэрыяле інтэр’ектыўных выказванняў / Г.І. Зур // Теория и практика преподавания лингвистических дисциплин в вузах негуманитарного профиля: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 50-летию подготовки иностранных студентов в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, Горки, 18–19 октября 2012 г. / Белорус. гос. сельс.-хоз. акад.; редкол.: А.П. Курдеко [и др.]. – Горки, 2012. – С. 72-75.
 8. Зур, Г.І. Інтэр’ектыўныя выказванні: да пастаноўкі праблемы / Г.І. Зур // Роднае слова. – 2012. – № 9. – С. 35-37.
 9. Зур, Г.І. Інтэр’ектыўныя выказванні беларускай мовы ў аспекце тэорыі поля // Acta Albaruthenica 13. Literatura. Język. Kultura / Katedra Białorutenistyki UW, MAB; red. M. Timoszuk, M. Khaustovich. – Warszawa, 2013. – S. 235-248.
 10. Зур,  Г.І. Інтэр’ектыўныя выказванні беларускай мовы ў святле лінгвапрагматыкі // Весн. Полацк. дзярж. ўн-та. Сер. А, Гуманітарныя навукі. – 2013. – № 10. – С. 111-114.
 11. Зур,  Г.І. Зур Г.І. Фонастылістычны аналіз вуснага забаўляльнага маўлення (на матэрыяле аўдыязапісаў радыёперадачы “Вакол гадзінніка”) ЛИК