Белоруссия, Минск 

Кандидат филологических наук, доцент

Место работы, должность: доцент кафедры современного белорусского языка Белорусского государственного университета

Е-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Кандидатская диссертация: Фоностилистика современного белорусского языка: парадигматика и синтагматика. Минск, 2003.

Сфера фоносемантических интересов: Фоностилистика

Belarus, Minsk

Academic degree: Cand. of Sc., Phililogy, Associate Professo

Place of work, position:Department of modern Belarusian language of the Belarusian State University

Е-mail: tdergacheva@rambler.ru

Thesis PhD: Phonostylistics of Modern Belarusian Language: Syntagmatics and Paradigmatics. Minsk, 2003

Phonosemantics interests: Phonostylistics 

Список фоносемантических трудов Т.Л. Чеховской (Дергачевой)

 1. Дзергачова Т.Л. Фонетические системы белорусского и английского языков: особенное и общее // Актуальные проблемы современной филологии: Материалы международной научной конференции. - Бэлць: 2001 - С. 112-114.
 2. Дзергачова Т.Л. Дыферэнцыяльныя і інтэгральныя прыкметы фонастылем у сучаснай беларускай мове // Форма, значение и функции единиц языка и речи: Материалы докладов Международной научной конференции. Минск/Беларусь. 16-17 мая 2002 г. В 3 частях. Часть 1. - Мн., 2002. - С. 83-84.
 3. Дзергачова Т.Л. Фонастылістычны аналіз вуснага рэкламнага маўлення (на матэрыяле аўдыязапісаў рэкламных блокаў беларускамоўных mass-media) // Мова - літаратура - культура: Матэрыялы ІІІ Міжнар. навук. канф., прысвечанай 120-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа (Мінск, 27-28 верасня 2002 г.) / Рэд. кал.: З.І. Бадзевіч і інш.: У 2 т. Т. 1.- Мн.: БДУ, 2002. - С. 110-116.
 4. Дергачёва Т.Л. К вопросу о стилях произношения в современном белорусском языке // Аванесовские чтения: Международная научная конференция: Москва, 14-15 февраля 2002 г.: Тезисы докладов / Под общей ред. М.Л. Ремневой и М.В. Шульги. - М.: МАКС Пресс, 2002. - С.89-91.
 5. Дзергачова Т.Л. Падручнік у сістэме навучання беларускай мове як замежнай: пытанні фонастылістыкі // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы (да 80-годдзя БДУ). Мн.: БДУ, 2002.
 6. Дзергачова Т.Л. Актуальныя праблемы вывучэння гукавых і рытміка-інтанацыйных рэсурсаў сучаснай беларускай мовы (фонастылістычны аспект) // Актуальныя пытанні беларускай лінгвістыкі (да 80-годдзя прафесара М.С. Яўневіча). Зборнік навуковых артыкулаў. - Мн.: БДПУ, 2002.
 7. Дзергачова Т.Л. Да пытання аб фонастылістычных адзінках сучаснай беларускай мовы // Веснік БДУ. Серыя IV. - 2002 - № 3. - С. 56-60.
 8. Дзергачова Т.Л. Фонастылістычныя асаблівасці вуснага маўлення (на матэрыяле аўдыязапісаў радыёперадачы "Навіны") // Веснік ГрДУ імя Я. Купалы. Серыя 1. Гуманітарныя навукі. - 2002. - № 2.- С. 41-45.
 9. Дзергачова Т.Л. Асноўныя фонастылі ў сучаснай беларускай мове // Веснік БДУ. Серыя 4: Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. - 2003. - № 3. - С. 36-39.
 10. Дзергачова Т.Л. Класіфікацыя фонастыляў у навуковай традыцыі // Текст в лингвистической теории и в методике преподавания филологических дисциплин. Материалы ІІ Международной научной конференции 26-27 марта 2003 г., Мозырь: В 2 ч. Ч. 2. / Отв. ред. С.Б. Кураш, О.И. Ревуцкий, В.Ф. Русецкий. - Мозырь: УО "МГПУ", 2003. - С. 116-121.
 11. Дзергачова Т.Л. Фонастылістычны аналіз "Заключнага слова Якуба Коласа на вечары, прысвечаным яго 70-годдзю // Каласавіны: Матэрыялы навуковай канферэнцыі, прысвечанай 120-годдзю з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Якуба Коласа. Мн., 2003. - С. 176-182.
 12. Дзергачова Т.Л. Фонастылістычныя варыянты на ўзроўні фанетычнага слова // Слова і час. Навуковыя чытанні, прысвечаныя памяці прафесара У.В. Анічэнкі: Зб. навуковых артыкулаў. У 2 ч. Ч. 2. / Адк. рэд. А.А. Станкевіч. Гомель: УА "ГДУ імя Ф. Скарыны", 2003. - С 31-38.
 13. Дзергачова Т.Л. Сацыяльныя фактары фонастылістычнага вар'іравання // Материалы V Международной научной конференции "Язык и социум". - В 2 ч. -Ч. 2. - Мн.: БГУ, 2003. - С. 171-173.
 14. Дзергачова Т.Л. Фонастылістыка сучаснай беларускай мовы: парадыгматыка і сінтагматыка. Аўтарэф. дыс. ... канд. філал. навук: 10.02.01 / Мн.: БДУ, 2003. - 22 с.
 15. Дзергачова Т.Л. Фонастылістычныя варыянты на ўзроўні сінтагмы // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 2 / Пад рэд. А.Я. Міхневіча. - Мн.: РІВШ БДУ, 2003. - С. 62-70.
 16. Дзергачова Т.Л. Фонастылістычны аналіз вуснага забаўляльнага маўлення // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы (на матэрыяле аўдыязапісаў радыёперадачы "Вакол гадзінніка"). Вып. 3 / Пад рэд. А.Я. Міхневіча. Мн.: РІВШ, 2004. - С. 58-66.
 17. Дзергачова Т.Л. Фонастылістычны аналіз вуснага этыкетна-педагагічнага маўлення (на матэрыяле аўдыязапісаў радыёперадачы "Калыханка") // Філалагічныя навукі: маладыя вучоныя ў пошуку: Матэрыялы навуковай канферэнцыі (25 красавіка 2003 г.) / Адк. рэд. С.А. Важнік. Мн.: ВТАА "Права і эканоміка", 2004. - С. 48-51.
 18. Дзергачова Т.Л. Метады фонастылістычных даследаванняў // Слова ў кантэксце часу. Матэрыялы Рэспубліканскіх навуковых чытанняў, прысвечаных памяці доктара філалагічных навук, прафесара А.І. Наркевіча. Да 75-годдзя з дня нараджэння (10 сакавіка 2004 г.). Мн., 2004. - С. 35-37.
 19. Дзергачова Т.Л. Частотныя характарыстыкі вуснага беларускага маўлення (на матэрыяле "Заключнага слова Якуба Коласа на вечары, прысвечаным яго 70-годдзю") // Надзённыя пытанні лінгвістыкі (да 75-годдзя прафесара П.У. Сцяцко): Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі, 11 сакавіка 2005 г. Гродна / Адк. рэд. А.І. Багдзевіч. Гродна: ГРДУ, 2005. . - С. 317-320.
 20. Дзергачова Т.Л. Беларуская фонастылістыка: актуальны стан, гісторыя, перспектывы // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 4: Да 75-годдзя з дня нараджэння прафесара Л.І. Бурака / Пад рэд. А.Я. Міхневіча. Мн.: РІВШ, 2005. - С. 47-54. ЛИК
 21. Чахоўская, Т.Л. Фонастылістыка сучаснай беларускай мовы // Вучэбныя праграмы спецыяльных курсаў і семінараў. Мн.: БДУ, 2006. - С. 30-35.
 22. Чахоўская Т.Л. Характарыстыка сістэмы навучання беларускай мове як замежнай // "Мова - Літаратура - Культура": матэрыялы V Міжнароднай навуковай канферэнцыі (да 80-годдзя прафесара Льва Міхайлавіча Шакуна), Мінск, 16-17 лістапада 2006 года. Мн.: Права і эканоміка, 2007. - С. 80-83.
 23. Чахоўская Т.Л. Беларускае інфармацыйнае маўленне ў аспекце фонастылістычных норм // Язык и межкультурные коммуникации: сборник научных статей / редкол. В.Д. Старичёнок [и др.]; отв. ред. В.Д. Старичёнок. Мн.: БГПУ, 2007. - С. 184-186.
 24. Чахоўская, Т.Л. Да пытання аб кампанентнай структуры беларускай інтанацыі // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 6. / пад рэд. А.Я. Міхневіча. -- Мн.: РІВШ, 2007. - С. 137-144.
 25. Чахоўская Т.Л. Прынцыпы навучання беларускай мове як замежнай (фанетычны ўзровень) // Граматычны лад беларускай мовы. Шляхі гістарычнага развіцця і сучасныя тэндэнцыі. Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі. Мінск, 29-30 кастрычніка 2007 г.; Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН Беларусі. Мн., 2007. С. 223-226.
 26. Чеховская Т.Л. Орфоэпия // Республика Беларусь: Энциклопедия. Т. 5 / Редкол.: Г.П. Пашков и др. Мн.: БелЭн, 2007. С. 607-608.
 27. Чеховская Т.Л. Метадалогія і метады фонастылістычных даследаванняў // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 9 / пад рэд. А.Я. Міхневіча. Мн.: РІВШ, 2010. С. 42-47. ЛИК
 28. Чахоўская Т.Л. Метадалогія фонастылістычных даследаванняў // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Выпуск 12 / пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск: РІВШ, 2013. С. 89-94.